Sunday, August 19, 2007

unnata vidyalayaallo O.bi.si kOTa riserveshens to DhaakTar AMBedhkar gaari kala neravereanaaa???

హెలొ మిత్రులరా..మన ప్రక్షలన మొదలు పెదుతున్నను..నా మొదతి తాపిచ్ : వున్నత విద్యలయల్లొ ఓభ్ఛ్ qఉఒత అంద్ రిసెర్వెషెన్స్ గురించి..ఆసల రిసెర్వెషెన్స్ అంతె ఎమితి?? ఆవి ఎందుకు పెత్తరు?? వతి వుపయొగం ఎమితి అని ప్రస్తుతం ంఅత పరం గ రెసెర్వతిఒన్స్, ఖుల పరం గ రెసెర్వతిఒన్స్ అంతు గగ్గొలు పెదుతున్న యె ఒక్క నయకుదికి ఐన తెలుసా?? ఈంకొ అతి దౌఉర్బగ్యమిన విషయం ఎమితి అంతె ఋఎసెర్వతిఒన్స్ కొసం ఘోవేఋణంఏణ్ట్ నీ భాణ్ఢ్ కి పిలుపునివ్వదం.. అంతె వీరి ద్రుష్తి లొ అసల ప్రజలె లెరు, ప్రజస్వమ్యమె లెదు..ఆంబెధ్కర్ మహ మెధవి.. చల గొప్ప విగ్నని..అయన రసిన రజ్యంగం వలననె మనం స్వతంత్ర్యం వచ్హి 60య్ర్స్ ఐన కుద ఇంక అందరం కలిసి మెలిసి యెతువంతి విబెధలు లెకుంద జీవిస్తున్నం అంతె అంబెద్ఖర్ గరి పున్యమె.. కాని మన రజకీయ నయకుల కి యిది నచ్హదు..వీరి నిర్వకం వలన అంబెధ్కర్ ఒక మహ మెధవి, రజ్యంగ రుపకర్త అనె వాతి కన్న ఆంబెద్ఖర్ ఒక దలితుదు అని మత్రమె గుర్తుందెల చెసరు..మనకి స్వతంత్ర్యం వచ్హిన కొత్తలొ ఆర్ధిక అసమంతలు, సంజిక అసమంథలు ఎక్కువ గ వుందెవి..ఒక వర్గం వరిదె పెత్తనం, వారె చదువుకొవలి, వారె ప్రబుత్వ వుద్యొగలు చెయలి అని..సంజికం గ వెనకబదిన వర్గం వల్ల కి కుల వ్రుత్తులు చుపించి, వరిని విద్య కి దురం చెసరు..అప్పత్లొ వరు చదువుకొవదనికి సరిన మౌలిక వసతులు, స్చూల్స్ వుందెవి కాదు. అవి రుపు మపలి అని ఆ పెద్దయన ఋఎసెర్వతిఒన్స్ అనె విధనం ఒక స్తగె వరకు అమలు చెయంది అని రసరు..కని ఇప్పతకి ఆ అర్ధిక అసమంథలలూ పెద్దగా మారిందెమి లెదు, పెరగదం తప్ప. గొప్ప వాల్లు ఇంక గొప్ప వల్లు అవ్వదం, వెనకబదిన వల్లు ఇంక వెనకబదతం, హింస, ప్రజల మద్య అంతరనితనం పెరగదం తప్ప. యిది అంత కెవలం రెసెర్వతిఒన్స్ ఇంక చొంతినుఎ చెయదం వలనె ఆ ఆర్ధిక అసమనథలె కాదు సమజిక అసమనథలు కుద పెరిగి పొతున్నయి..ఒక వ్రుత్తి విద్య లెక ప్రొఫ్ఫెసిఒనల్ చౌర్సె ల లొ కి రెసెర్వతిఒన్స్ ప్రతిపదికన స్తుదెంత్స్ ని తీసుకొవదం ఎంత వరకు సమంజసం?? ఆంతె వీతి వలన ఆ చౌర్సె ల కి నిర్వహించె ప్రవెష పరిక్ష వలన వుపయొగం ఎమితి?? ఏవరి కన్నీల్లు తుదవదనికి యి ప్రవెష పరిక్షలు??వెల కొత్ల ప్రజ ధనం నషనం చెయదం తప్పించి.. నెను ఎమంతను అంతె ఆ ప్రవెష పరిక్ష కి హజరయ్యె విద్యర్దులని తీర్చి దిద్దంది.. మౌలిక వసతులు కల్పించంది. శంఘీక సంక్షెమ , గురుకుల కలషలలు ను ప్రొత్సహించంది..అక్కద పని చెసె విద్యర్థుల కి, అద్యపకుల కి తగిన ప్రొత్సహకలు ఇవ్వంది..రెసెవ్రతిఒన్స్ అనెవి అంబెద్కర్ గరి ద్రుష్తి లొ , మౌలిక వసతుల కల్పన కొసమె కని, రబొయె ఎలెచ్తిఒన్స్ లొ వొతెస్ కొసం కాదు..మన నయకులు తెలుసుకొవల్సినిందెమితి అంతె రెసెర్వతిఒన్స్ వలన వల్ల పదవులు, కుర్చెలు ఎల వున్న, నష్త పొతుంది మత్రం సమజికం గ వెనకబదిన ప్రజలె.. ఎల అంతె రెసెర్వతిఒన్స్ వుపయొగ పదిన ఫమిలిఎస్ కె ఇంక వుపయొగ పదుతున్నయి తప్పించి, అవి నిజం గ అందవలసిన వల్ల కి అందదం లెదు..ఎమి ఒకసరి రెసెర్వతిఒన్ వుపయొగించుకొని అర్ధికం గ లభ పదిన వల్లు, నకు ఇంక చలు అని వరి వర్గం లొ నె వెరె వల్ల కి వుపయొగపదవచ్హు కద..చెప్పను కద నిజం గ అర్ధికం గ వెనక పదిన , సమజికం గ వెనక ఒక విపు రెసెర్వతిఒన్స్ పెంచెస్తు, విద్య ని ప్రివతె చెతులలూ పెత్తెస్తుంది?? ఆంతె గొవెర్న్మెంత్ ద్రుష్తి లూ అర్ధికం గ వున్నవల్లె చదువుకొవలి, వల్ల కె యి రెసెర్వతిఒన్స్ వుపయొగ పదలి?? డీని వలన రబొవు కలం లూ దెసం లొ ఎదుచతిఒన్ స్య్స్తెం అగమ్య గొచరం గ తయరవుతుంది..అందుకె ముందు ఎదుచతిఒన్ స్య్స్తెం ని క్రమబద్దికరించలి..ప్రవెష పరిక్షల కి, వున్నత విద్య చౌర్సె ల కి మత్రమె రెసెర్వతిఒన్స్ వున్నప్పుదు అసల అక్కది వరకు ఎంత మంది సమజికం గ వెనక బదిన విద్యర్థులు వస్తున్నరు?? ఫ్రొఫ్ఫెసిఒనల్ చౌర్సె కి ఒక 1స్త్ రంక్ వచ్హిన స్తుదెంత్ ని, 20,000 రంక్ వచ్హిన స్తుదెంత్ ని సెలెచ్త్ చెయదం వలన ఎవరు నష్త పొతున్నరు?? ఆఅ చౌర్సె నిజం గా ఆ 20,000 రంకెర్ కి వుపయొగ పదుతుంద??? ఆఅ 20,000 రంకెర్ రెపు చౌర్సె చొంప్లెతె చెసిన తరువత సమజనికి లెక గొవెర్న్మెంత్ కి ఎంత వరకు వుపయొగ పదతదు??? ణెను ప్రస్నిస్తున్నది ఎమితి అంతె, 20,000 రంకెర్ ని 1స్త్ రంక్ వచ్హె స్తుదెంత్ ల తీర్చి దిద్దలని మన పలకుల కి ఎందుకు అనిపించదు?? ఆంబెద్ఖర్ గరు కన్న కల కుద యిదె..అవెష పురిత ప్రసంగల తొ ప్రజల ని మొసగించదం మన పలకులు యిక నిన మానుకొవలి..ప్రజలు కుద రెసెర్వతిఒన్స్ కవలి అని పొరదతం కాదు, మా పిల్లలు చదువుకొవదనికి కవలిసిన మౌలిక వసతులు కల్పించంది అని మీ నయకులని నిలదీయంది..రెసెర్వతిఒన్స్ వలన ఇన్నొవతివె ఇదేస్ తగ్గి పొతయి, స్వ్ర్ధం పెరిగి పొతుంది, యి అర్ధిక అసమంతులు, స్మజిక అసమనతులు పెరిగి పొయి దెషమె రెందు గా చీలి పొతుంది .అంతె చివరగ నష్త పొతుంది మరల ఆ వెనకబదిన వర్గమె..రజకీయ నయకుల కి వారు ఒక వొతె బంక్ లా కనిపిస్తరు తప్ప, మనుషులా కనిపించరు..ఇంక ఎన్నల్లు మనం యి డాళీఠూళూ అనె పదం వదలి..ఎందుకు మన రజకీయ నయకులు మన ఈణ్డీఆణ్స్ యిల వెరు చెసి మత్లదుతరు, మీరు డాళీఠూళూ, ంఈరు వూణ్ణాటా వాఋఘాళూ అని.. ఎమి అందరని ఇందీన్స్ లా, మనుషులా ల చుదొచ్హు కద..అల చుదరు , చుద లెరు.. ఎందుకంతె పలక పక్షం, ప్రతి పక్షం అని లెకుంద వారు అంతా రజకీయ పక్షం కదా.. అందుకె వున్నత విద్యల్లొ ఓభ్ఛ్ రెసెర్వతిఒన్ qఉఒత గురించి , దెసం లొ నె అత్యున్నత న్యయస్తనం సుప్రీం చౌర్త్ నె తప్పు పదుతుంతె, మన రజకీయ నయకులు మత్రం వారి రాజకీయ మనుగద కొసం మనచె ఎన్నుకొబది మనల్లనె భాణ్ఢ్ చెస్తున్నరు..అత్యంత హస్యస్పదం ఎమితి అంతె పలక పక్షమె బంధ చెయదం.. మన రజకీయ నయకులు నెను పెద్ద దలితుది ని , నెను పెద్ద దలితుది ని అని కొత్తుకొవదం లొ నె వరి అంతర్యం ఎమితొ తెలుస్తుంది..కవున ప్రియమిన మిత్రులర యి రెసెర్వతిఒన్ ముసుగు లూ వుసరవెల్లి లా మరి రంగులు మరుస్తున్న మన రజకీయ నయకుల స్వర్ధన్ని గ్రహించంది..కవున యిక నిన రెసెర్వతిఒన్స్ కొసం కాదు, మౌలిక వసతుల కల్పన కొసం, విద్య విధనన్ని క్రమబద్దెకరించుకొవదనికి పొరదుదం, వుద్యమిద్దం..జై హింద్.. భొలొ స్వతంత్ర బారతీయుది కి జై...

bholo swatanta baarateeyudi ki jai !!!!!

స్వాతంత్ర్యం వచ్హి 60 వసంథలు పుర్తి చెసుకున్న సంధర్భం గ మనం భొలొ స్వతంత్ర బారత్త్ కి జై అని చెప్పుకుంతున్నం.. ఈందరి లొ యె ఒక్కరికిన భొలొ స్వతన్ర బరతీయుది కి జై అని అనగలరా?? సగతు బరతీయుదు స్వాతంత్ర్య స్వెచ్హ ని అస్వదిస్తున్నద?? ఆంతె ఇందెపెందెంచె ఇందియ కె కని,ఇందియన్స్ కి కాదా?? వీతికి మనం సమధనం దొరకపుచ్హుకొ గలగలి అంతె మనం ఇంకొ స్వతంత్ర సంగ్రమం జరపలై, 60 వసంతల కు ముందు మనం పొరాదినది మన దెసన్ని పరయి దెసస్తులు నుంది రక్షించుకొవదనికి, ఇప్పుదు మనం జరపలిసింది మన రాజకీయ నాయకుల చెతుల నుంది సగతు బారతీయుది స్వాతంత్ర్యం కపదుకొవతనికి.. qఉఇత్ ఇందియ అని ఆనాదు తెల్ల దొరలని పరద్రొలినత్లు, qఉఇత్ ఉస్స్( ఇందియన్స్) అని యి నల్ల ఖద్దరు దొరలని పారద్రొలతనికి మరల ఒక మహూద్యమం కి తెర తీసె రొజులు ముందు వున్నయి మిత్రులర..మన దురద్రుస్థం ఎమితి అంతె మనం 253 ంళా ల ని అస్సెంబ్ల్య్ కి పంపం.. వీరి లొ యె ఒక్కరిన నిజమిన ఈణ్డీఆణ్ లా చెస్తున్నరా?? Yఎ ఒక్కరినిన మనం అదర్షం గ తీసుకునెలా వున్నరా?? ఫ్రతి రజకీయ నయకుదు ఎమంతదు అంతె “అల చెస్తె వొత్లు రావు, మనం గెలవము” అని అంతె వారి వుద్దెస్యం లొ ఈణ్డీఆణ్శ్ అంతె వల్లని గెలిపించె వోటేఋశ్ మత్రమె. ంఅనం చెసుకున్న దౌర్బగ్యం ఎమితి అంతె 60 సంవ్త్సరల క్రితం స్వతంత్ర పొరతం జరిపిన మహ నయకుల ని కుద మ పర్త్య్ నయకులు , మ పర్య్ కర్యకర్తలు అంతు అమర వీరుల కి కుద రజకీయ రంగు పులుముతున్నరు. అంతె మన Yఏళీఖాళూ యె స్తితి కి దిగజరరొ అర్ధం చెసుకొవచ్హు. భాఋఆఠా ంఆటా కుద మా పర్త్య్ ఖాఋYఆఖాఋటే అని మన ఫాళాఖూళూ అనకు ముందె మనం కల్లు తెరవలి..యిల చెస్తె ఈణ్డీఆ బాగు పదుతుంది, ప్రజలు సంథొషం గ వుంతరు అని యె ఋఆఝాఖేఏYఆ ణాYఆఖూడూ ఐన ఎప్పుదిన చెప్పద?? ఛెప్పరు ఎందుకు అంతె, వరి లెక్క వరిది, ప్రజలు సంథొషం గ వుంతె వల్ల కి ఎలెచ్తిఒన్స్ గుర్తు రావు, సంథొషం గ కదుపు నిందిన సగతు బరతీయుదు యెవ్వదు వొతె వెయ్యదు.. అందుకె మనం వల్లని సంథొషం గ వుందనివ్వకుదదు అని అనుకుంతరు..ణిజమెనంతవ ఒహ్హ్ సగతు బరతీయుదా??
ంఇత్రులర నెను యి స్వతంత్ర స్వష్తి పుర్తి సంధర్బహ్మ్ గ ఒక నిర్నయం తీసుకున్నను.. ఆదె ఫృఆఖ్షాళాణా.. ప్రక్షలిద్దం యి వ్యవస్తనె..యిది యె ఒక్కరి వల్లనొ అయ్యెది కాదు, చెయి చెయి కలపలై 100 కొత్ల్య బరతీయులు కలిస్తెనె అవుతుంది..మనము ఈణ్డీఆణ్శ్ అంతె వోటేఋశ్ మత్రమె కాదు అని మన రజకీయనయకుల కి తెలియ చెయలి. ఈందుకు మనం చెయలిన్సంది ముందు మనల్లని మనం ప్రక్షలించుకుందం..పొరదదం, చెయి చెయి కలుపుదం, మన స్వెత్చ్హ ని మనం కాపదుకుందం. భొలొ స్వతంత్ర బరతీయుది కి జై అనె రొజు కొసం ఇంకొ స్వతంత పొరతనికి తయరు అవుదం...జై హింద్ ...జై హింద్ ..
ప్రక్షలన@గ్మైల్.చొం....

Friday, August 17, 2007

OBC quota too Dr.AMBHEDKAR gari kala neraverenaa???

Hi friends..
Mana prakshalana modalu pedadamaa??? naa 1st topic: vunnata vidyalayallo OBC quota and Reservations gurinchi..
Asala reservations ante emiti?? Avi enduku pettaru?? Vati vupayogam emiti ani prastutam Mata param ga reservations, Kula param ga reservations antu gaggolu pedutunna ye okka nayakudiki aina telusaa?? Inko ati douurbagyamina vishayam emiti ante Reservations kosam GOVERNMENT nee BANDH ki pilupunivvadam.. ante veeri drushti lo asala prajale leru, prajaswamyame ledu..

Dr. Ambhedkar maha medhavi.. chala goppa vignani..ayana rasina rajyangam valanane manam swatantryam vachhi 60yrs aina kuda inka andaram kalisi melisi yetuvanti vibedhalu lekunda jeevistunnam ante ambedkhar gari punyame.. kaani mana rajakeeya nayakula ki yidi nachhadu..veeri nirvakam valana Dr. Ambhedkar oka maha medhavi, rajyanga rupakarta ane vaati kanna Ambedkhar oka dalitudu ani matrame gurtundela chesaru..manaki swatantryam vachhina kottalo aardhika asamantalu, samjika asamanthalu ekkuva ga vundevi..oka vargam varide pettanam, vaare chaduvukovali, vaare prabutva vudyogalu cheyali ani..samjikam ga venakabadina vargam valla ki kula vruttulu chupinchi, varini vidya ki duram chesaru..appatlo varu chaduvukovadaniki sarina moulika vasatulu, schools vundevi kaadu. avi rupu mapali ani aa peddayana Reservations ane vidhanam oka stage varaku amalu cheyandi ani rasaru..kani ippataki aa ardhika asamanthalaloo peddagaa maarindemi ledu, peragadam tappa. goppa vaallu inka goppa vallu avvadam, venakabadina vallu inka venakabadatam, himsa, prajala madya antaranitanam peragadam tappa. yidi anta kevalam reservations inka continue cheyadam valane aa aardhika asamanathale kaadu samajika asamanathalu kuda perigi potunnayi..

Oka vrutti vidya leka proffesional course la lo ki reservations pratipadikana students ni teesukovadam enta varaku samanjasam?? Ante veeti valana aa course la ki nirvahinche pravesha pariksha valana vupayogam emiti?? Evari kanneellu tudavadaniki yi pravesha parikshalu??Vela kotla praja dhanam nashanam cheyadam tappinchi.. nenu emantanu ante aa pravesha pariksha ki hajarayye vidyardulani teerchi diddandi.. moulika vasatulu kalpinchandi. Sangheeka sankshema , gurukula kalashalalu nu protsahimchandi..akkada pani chese vidyarthula ki, adyapakula ki tagina protsahakalu ivvandi..resevrations anevi ambedkar gari drushti lo , moulika vasatula kalpana kosame kani, raboye elections lo votes kosam kaadu..mana nayakulu telusukovalsinindemiti ante reservations valana valla padavulu, kurchelu ela vunna, nashta potundi matram samajikam ga venakabadina prajale.. ela ante reservations vupayoga padina families ke inka vupayoga padutunnayi tappinchi, avi nijam ga andavalasina valla ki andadam ledu..emi okasari reservation vupayoginchukoni ardhikam ga labha padina vallu, naku inka chalu ani vari vargam lo ne vere valla ki vupayogapadavachhu kada..cheppanu kada nijam ga ardhikam ga venaka padina , samajikam ga venaka oka vipu reservations penchestu, vidya ni private chetulaloo pettestundi?? Ante government drushti loo ardhikam ga vunnavalle chaduvukovali, valla ke yi reservations vupayoga padali?? Deeni valana rabovu kalam loo desam lo education system agamya gocharam ga tayaravutundi..anduke mundu education system ni kramabaddikarinchali..pravesha parikshala ki, vunnata vidya course la ki matrame reservations vunnappudu asala akkadi varaku enta mandi samajikam ga venaka badina vidyarthulu vastunnaru?? Proffesional course ki oka 1st rank vachhina student ni, 20,000 rank vachhina student ni select cheyadam valana evaru nashta potunnaru?? Aa course nijam gaa aa 20,000 ranker ki vupayoga padutunda??? Aa 20,000 ranker repu course complete chesina taruvata samajaniki leka government ki enta varaku vupayoga padatadu??? Nenu prasnistunnadi emiti ante, 20,000 ranker ni 1st rank vachhe student la teerchi diddalani mana palakula ki enduku anipinchadu?? Ambedkhar garu kanna kala kuda yide..

Avesha purita prasangala to prajala ni mosaginchadam mana palakulu yika nina maanukovali..prajalu kuda reservations kavali ani poradatam kaadu, maa pillalu chaduvukovadaniki kavalisina moulika vasatulu kalpinchandi ani mee nayakulani niladeeyandi..reservations valana innovative ideas taggi potayi, swrdham perigi potundi, yi ardhika asamantulu, smajika asamanatulu perigi poyi deshame rendu gaa cheeli potundi .ante chivaraga nashta potundi marala aa venakabadina vargame..rajakeeya nayakula ki vaaru oka vote bank laa kanipistaru tappa, manushulaa kanipincharu..inka ennallu manam yi DALITHULU ane padam vadali..enduku mana rajakeeya nayakulu mana INDIANs yila veru chesi matladutaru, meeru DALITHULU, Meeru VUNNATA VARGALU ani.. emi andarani indians laa, manushulaa la chudochhu kada..ala chudaru , chuda leru.. endukante palaka paksham, prati paksham ani lekunda vaaru antaa rajakeeya paksham kadaa.. anduke vunnata vidyallo OBC reservation quota gurinchi , desam lo ne atyunnata nyayastanam supreem court ne tappu padutunte, mana rajakeeya nayakulu matram vaari raajakeeya manugada kosam manache ennukobadi manallane BANDH chestunnaru..atyanta hasyaspadam emiti ante palaka pakshame bandha cheyadam.. mana rajakeeya nayakulu nenu pedda dalitudi ni , nenu pedda dalitudi ni ani kottukovadam lo ne vari antaryam emito telustundi..kavuna priyamina mitrulara yi reservation musugu loo vusaravelli laa mari rangulu marustunna mana rajakeeya nayakula swardhanni grahinchandi..kavuna yika nina reservations kosam kaadu, moulika vasatula kalpana kosam, vidya vidhananni kramabaddekarinchukovadaniki poradudam, vudyamiddam..
Jai hind.. Bholo swatantra barateeyuni ki jai...

Any commments mail to prakshalana@gmail.com

Bholo Swtantra barateeyudi ki JAI !!!!!

Svatantryam vachhi 60 vasanthalu purti chesukunna sandharbham ga manam BHOLO SVATANTRA BARATH KI JAI ani cheppukuntunnam.. Indari lo ye okkarikina BHOLO SWATANTRA BARATHEYUDI KI JAI ani anagalaraaa?? Sagatu barateeyudu swatantrya swechha ni aswadistunnada?? Ante INDEPENDENCE india ke kani, INDIANS ki kaadaa?? Veetiki manam samadhanam dorakapuchhuko galagali ante manam inko swatantra sangramam jarapalai, 60 vasantala ku mundu manam poradindi mana desanni parayi desastulu nundi rakshinchukovadaniki, ippudu manam jarapalisindi mana RAJAKEEYA NAYAKULA chetula nundi sagatu barateeyudi swatantram kapadukovataniki.. QUIT INDIA ani aanaadu tella doralani paradrolinatlu, QUIT US (INDIANS) ani yi Nalla khaddaru doralani paradrolataniki marala oka mahodyam ki tera teese rojulu mundu vunnayi mitrulara..mana duradrustham emiti ante manam 253 MLA la ni assembly ki pampam.. veeri lo ye okkarina nijamina INDIAN laa chestunnaraa?? Ye okkarinina manam adarsham ga teesukunelaa vunnaraa?? Prati rajakeeya nayakudu emantadu ante “ala cheste votlu raavu, manam gelavamu” ani ante vaari vuddesyam lo INDIANS ante vallani gelipinche VOTERS matrame. Manam chesukunna dourbagyam emiti ante 60 samvtsarala kritam swatantra poratam jaripina maha nayakula ni kuda ma party nayakulu , ma pary karyakartalu antu amara veerula ki kuda rajakeeya rangu pulumutunnaru. ante mana YELIKALU ye stiti ki digajararo ardham chesukovachhu. BARATHA MATA kuda maa party KARYAKARTE ani mana PALAKULU anaku munde manam kallu teravali..yila cheste INDIA baagu padutundi, prajalu santhosham ga vuntaru ani ye RAJAKEEYA NAYAKUDU aina eppudina cheppada?? Chepparu enduku ante, vari lekka varidi, prajalu santhosham ga vunte valla ki elections gurtu raavu, santhosham ga kadupu nindina sagatu barateeyudu yevvadu vote veyyadu.. anduke manam vallani santhosham ga vundanivvakudadu ani anukuntaru..Nijamenantava ohh sagatu barateeyudaa??

Mitrulara nenu yi swatantra swashti purti sandharbahm ga oka nirnayam teesukunnanu.. Ade PRAKSHALANA.. prakshaliddam yi vyavastane..yidi ye okkari vallano ayyedi kaadu, cheyi cheyi kalapalai 100 kotlya barateeyulu kalistene avutundi..manamu INDIANS ante VOTERS matrame kaadu ani mana rajakeeyanayakula ki teliya cheyali. Induku manam cheyalinsndi mundu manallani manam prakshalinchukundam..poradadam, cheyi cheyi kalupudam, mana swetchha ni manam kaapadukundam. Bholo swatantra barateeyudi ki jai ane roju kosam inko swatanta porataniki tayaru avudam...
JAI HIND...JAI HIND..

prakshalana@gmail.com....

Wednesday, August 15, 2007

Hello bloggers .....!!!!

Hi to everybody....
This is my 1st day 1st hr 1st minute of my blogging day.. I entered in this blogg world, wt lot of spirit.. I have my own ideas.. this is my introduction part only.. in coming days i would like to change our indians fate yaar. its true..PRAKSHALANA.. I think every body know this word.. Just try to spell it , it sounds different yaar.. by spell it itself you can understand whats my main moto behind this blog.. ok friends plz help me to start my prakshalana, our prakshalana..
c u guys..